Nghiên cứu trồng thực nghiệm cây Đàn hương trắng (Santalum album L.) trên địa bàn tỉnh Phú Yên

     Thực hiện Quyết định số 244/QĐ-SKHCN ngày 16/11/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2019 “Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm cây Đàn hương trắng (Santalum album L.) trên địa bàn tỉnh Phú Yên”, sáng ngày 22/11, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 244/QĐ-SKHCN ngày 16/11/2018 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

     Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá phiếu đề xuất theo các tiêu chí cụ thể như tính cấp thiết; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khác; nhu cầu cấp thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện… Kết quả, Hội đồng nhất trí trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng năm 2019. Đồng thời đề nghị đổi tên nhiệm vụ thành “Nghiên cứu trồng thực nghiệm cây Đàn hương trắng (Santalum album L.) trên địa bàn tỉnh Phú Yên”, bên cạnh đó định hướng mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm dự kiến phải đạt được của nhiệm vụ.

Theo: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

 

Được đăng vào

Viết bình luận