Hành trình đến Việt Nam của Đàn hương Ấn Độ ( phần 2)

Phần 2: Tìm kiếm vàng xanh
Năm  2005 một thầy giáo vác balo từ quê hương Nam Định hăm hở lên đường với tấm vé danh dự của Chính phủ: một xuất học bổng toàn phần tại Ấn Độ với chuyên ngành Thạc sĩ văn chương Anh.
Hai năm sau, với tình yêu về con người, đất nước sông Hằng người thầy giáo ấy đặc biệt ấn tượng với những thảo dược mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước Ấn Độ. Và cơ duyên đã khiến ông đặc biệt để tâm đến cây đàn hương Ấn Độ.

 

Ts. Vũ văn Thoại đang học hỏi kinh nghiệm tại một vườn ươm cây giống đàn hương tại Ấn Độ
Và hành trình đi khắp các vùng đất của Ấn Độ để tìm hiểu về cây đàn hương đã được khơi nguồn.

 

Năm 2014, sau những năm tháng lăn lộn khắp đất nước sông Hằng, ông đã ấp ủ khát vọng mang cây trồng quý hiếm này về phổ biến tại Việt Nam. Và ngay lập tức ông đã có sự kết nối với ngài bí thư - đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

 

Và cây đàn hương Ấn Độ đã được triển khai nhân giống thành công đầu tiên tại Việt Nam bởi Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm vào năm 2015.

 

Tháng 7 năm 2015 lứa cây giống đầu tiên của Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm đã được triển khai trồng thực nghiệm tại Đảo nêm, Đảo Thẻ Vàng của tỉnh Quảng Ninh.

 

Và những chuyến xe nối tiếp nhau đến các vùng miền trong cả nước.

 

Một mô hình trực quan về kỹ thuật trồng cây “vàng xanh” đàn hương cũng nhanh chóng được triển khai tai Việt Nam.

 

Và lứa cây thứ 2 tiếp tục được nhân giống thành công năm 2016.
 

 

 

 

 

Được đăng vào

Bình luận

 • avatar

  d-vers Online Gallery
  I felt like this blog was timely and relevant. Thank you exceedingly for creating this article; if More authors created time-worthy and intelligent prose, I think we'd all understand life better. I, personally, think we might focus more on eating well and keeping fit and alive and escape from being perpetually in front of the computer or I-Phone screen. Going outside (and not being glued to the cell phone all the while, either) and living life in full appreciation of the natural world, helps people feel grounded. Philosophizing about deep philosophical topics is likewise some other sort of experience that can aid us make the discovery of self understanding. http://Alumni.Gary.Caire@Tmjambitions.Co.uk?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FL.U.F.E.Ngk.Uan.Gni.Ubi.xn--.U.K.3%40econom.uu.ru%2F%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttp%253A%252F%252Fd-vers.com%252F%253Eantique%2Bshops%253C%252Fa%253E%3EAntique+stores%3C%2Fa%3E
 • avatar

  http://Par.asen.o.Kl.Impop.o@www.iate89.ru
  What I truly think most about is health matters. On my own, I subscribe to newspapers dealing with this subject, and I preserve enlightened about the latest wellness lab analyses. How is this important? I feel there is no more crucial focus for my energy. Moreover, this blog website seems as if it's worth my time to read. I dig through 1000s or even more of personal blogs every week. Truth be told, my back generally is painful and I need a brand-new hobby. lol In any case, I believe if everyone composed blogs about their unique time in life, and did so clearly, we'd have a much more cool globe. http://Par.asen.o.Kl.Impop.o@www.iate89.ru/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FM.O.Bilit.Y.Qens%40Gal.EHi.Nt.On78.8.27%40Zel.M.A.Hol.M.E.S84.9.83%40J.O.R.N.S.Tory%40Jo.Hnsdfsdff.Dsgdsgdshdghsdhdhfd%40Mkc.Bo.R.7.4.42.7%40R.Eces.Si.V.E.X.G.Z%40Leanna.Langton%40Switc.H.Ex.Cb%40Mengl.Uch.En1%40Britni.Vieth_151045%40Zel.M.A.Hol.M.E.S84.9.83%40N.Oc.No.X.P.A.Rk.E%40Ex.P.Lo.Si.V.Edhq.G%40Hu.Feng.Ku.Angn.I.Ub.I...U.K37%40Coolh.Ottartmassflawles.S.P.A.N.E.R.E.E%40Hu.Fe.Ng.K.Ua.Ngniu.Bi..Uk41%40Www.Zanele%40Silvia.Woodw.O.R.T.H%40Simplisti.Cholemellowlunchroom.E%40Www.Privatemagazine.net%2Far%2Fnode%2F12235%2Ftrack%3Ed-vers.com%3C%2Fa%3E
 • avatar

  duongduc
  toi o dinh hoa thai nguyen co trong dc cay dan huong khong. gia cay giong hien tai la bao nhieu/cay

Viết bình luận